Progress

Kehitys

TRAINING PROGRAM

YLEINEN KIRJALLISUUS

Progress

Kehitys

Ohessa osio 1 sisältöön käytettyä lähdekirjallisuutta sekä lukuvinkkejä.

YLEINEN KIRJALLISUUS

Bergström, M. 2000. Kielikylpy heikon oppilaan näkökulmasta. Teoksessa P. Kalaja & L. Nieminen (toim.) Kielikoulussa – kieli koulussa. AFinLAn vuosikirja 2000. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 58. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 27–44.

Bruton, A. 2011. Are the differences between CLIL and non-CLIL groups in Andalusia due to CLIL? A reply to Lorenzo, Casal and Moore (2010). Applied Linguistics, 32 (2), 236–241.

Cummins, J. & M. Swain 1986. Bilingualism in education. Aspects of theory, research and practice. London: Longman.

Dalton-Puffer, C. 2007. Discourse in content and language integrated learning (CLIL) classrooms. Amsterdam: John Benjamins.

Dalton-Puffer, C. 2011. Content-and-language integrated learning: from practice to principles? Annual Review of Applied Linguistics, 30, 182–204.

Dalton-Puffer, C. & T. Nikula 2006. Pragmatics of content-based instruction: teacher and student directives in Finnish and Austrian classrooms. Applied Linguistics, 27 (2), 241–267. 

de Graa  , R., G. J. Koopman, Y. Anikina & G. Westho   2007. An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (5), 603–624.

Dufva, M., H. Vaarala & K. Pitkänen 2007. Vieraat kielet ja monikielisyys. Teoksessa T. Aro, T. Siiskonen & T. Ahonen (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Jyväskylä: PS-kustannus, 156–192.

Ellis, R. 2012. Language teaching research and language pedagogy. Malden: John Wiley & Sons. 

Jaakkola, H. 1997. Kielitieto kielitaitoon pyrittäessä. Vieraiden kielten opettajien käsityksiä kieliopin oppimisesta ja opettamisesta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 128. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Jäppinen, A.-K. 2002. Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 1/3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Jäppinen, A.-K. 2004. Opettajan ammattitaito vieraskielisessä opetuksessa. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 193–206.

Jäppinen, A.-K. 2005a. Ajattelu ja sisältöjen oppiminen vieraskielisessä opetuksessa. Tutkimusraportti 3/3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Jäppinen, A.-K. 2005b. Thinking and content learning of mathematics and science as cognitional development in content and language integrated learning (CLIL): teaching through a foreign language in Finland. Language and Education, 19 (2), 148–69.

Järvinen, H.-M. 1999. Acquisition of English in content and language integrated learning at elementary level in the Finnish comprehensive school. Turku: Turun yliopiston julkaisuja B 232.

Järvinen, H.-M., T. Nikula & D. Marsh 1999. Vieraskielinen opetus. Teoksessa K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.). Kielenoppimisen kysymyksiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 229–257.

Krashen, S. D. 1985. The input hypothesis: issues and implications. London: Longman.

Lasagabaster, D. 2008. Foreign language competence in content and language integrated courses. The Open Applied Linguistics Journal, 1, 30–41.

Lasagabaster, D. 2011. English achievement and student motivation in CLIL and EFL settings. Innovation in Language Learning and Teaching, 5 (1), 3–18.

Lorenzo, F., S. Casal & P. Moore 2010. The effects of content and language integrated learning in European education: key findings from the Andalusian bilingual sections evaluation project. Applied Linguistics, 31 (3), 418–442.

Mehisto, P., Marsh, D., Frigols, M.J. 2008. Uncovering CLIL. London: McMillan

Meriläinen, M. 2008. Monenlaiset oppijat englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa. Rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi. Jyväskylä Studies in Humanities 89. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Mitchell, R. & F. Myles 2004. Second language learning theories. 2. painos. New York: Oxford University Press.

Nikula, T. & D. Marsh 1997. Vieraskielisen opetuksen tavoitteet ja toteuttaminen. Helsinki: Opetushallitus.

Ruiz de Zarobe, Y. 2008. CLIL and foreign language learning: a longitudinal study in the Basque country. International CLIL Research Journal, 1 (1), 60–73.

Swain, M. 1985. Communicative competence. Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. Teoksessa S. M. Gass & C. G. Madden (toim.) Input in second language acquisition. Rowley: Newbury, 235–253.

Swain, M. & S. Lapkin 1982. Evaluating bilingual education: a Canadian case study. Clevedon: Multilingual Matters.

Walqui, A. 2006. “Scaffolding instruction for English language learners: a conceptual framework”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 9(2): 159-180.

Course contents

By clicking on course contents, you get to the next section. Notice that some sections can only be accessed by marking the previous section as completed. Each new training week opens the previous Sunday.

TRAINING PROGRAM

Course contents

By clicking on course contents, you get to the next section. Notice that some sections can only be accessed by marking the previous section as completed. Each new training week opens the previous Sunday.

TRAINING PROGRAM

error: Alert: Content is protected !!